+420 739 372 385
info@finpor-bp.cz

Pro všechny co chtějí stavět – stavební parcely Broumov

Finanční poradenství FPBP - Vše pod jednou střechou

Created with Sketch.

Tak jsme se dočkali. Město Broumov nabízí k odkupu pozemky určené pro výstavbu RD (Rodinných domů). Ceny pozemků jsou individuální, závislé na pásmu a rozloze, nicméně jak je vidět v tabulce za velmi atraktivní ceny.

JAK ZAŽÁDAT A CO DÁL?

Podávání žádostí 

1. Žádost o prodej stavebních parcel „Zástavba Spořilov v Broumově“, se podává písemnou formou na tiskopise, který tvoří přílohu č. 1 těchto zásad, a to po zveřejnění záměru a ve lhůtě v něm uvedené. Společně s touto žádostí doloží žadatelé čestné prohlášení, že nemají žádné závazky vůči městu Broumovu ani k jím zřízeným organizacím. 

2. Žádost je podána řádně, pokud je uvedený tiskopis vyplněn ve všech jeho částech a je doručen na podatelnu MěÚ Broumov, a to osobně, poštou, datovou schránkou, případně e-mailem s následným doplněním písemné žádosti s podpisem do 5 pracovních dnů. Pořadí došlých žádostí není rozhodující. 

3. Každý zájemce se může přihlásit pouze ke koupi jedné parcely, event. spolu s nejvýše jednou sousedící parcelou, kterou nepoužije k účelu výstavby rodinného domu. 

4. V případě více zájemců o stejnou parcelu je vyzve odbor SMM k předložení nabídek obsahujících stanovení nabízené kupní ceny a určí jim k tomu lhůtu nejvýše 30 dnů. Nabídky musí být předloženy v zalepených obálkách. Přijaté nabídky odbor SMM předloží majetkové komisi, na jejímž jednání budou nabídky otevřeny. 

Schválení žádostí v zastupitelstvu města 

1. Při splnění podmínek žádosti uvedených v těchto zásadách rozhoduje o schválení prodeje parcely zájemci zastupitelstvo. Každý zájemce může nabýt pouze jednu parcelu, event. spolu s ní nejvýše jednu sousedící parcelu, kterou nepoužije k účelu výstavby rodinného domu za podmínky, že cena této druhé parcely bude navýšena nejméně o 100 % oproti uvedené základní ceně parcely bez DPH (k takto určené ceně bude připočteno DPH). 

2. V případě více zájemců o stejnou parcelu bude pro schválení prodeje parcely zájemci rozhodující nejvyšší nabízená cena. 

Uzavření kupní smlouvy 

1. Zájemce o koupi parcely, který má právo na uzavření smlouvy, je povinen uzavřít tuto kupní smlouvu ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od schválení ZM. Pokud zájemce v uvedené lhůtě neuzavře smlouvu, usnesení ZM se ruší.

2. Kupní smlouva bude obsahovat mimo jiné závazek kupujícího opatřit ve lhůtě do 3 let od podpisu smlouvy povolení stavby rodinného domu a právo města od smlouvy odstoupit v případě nesplnění tohoto závazku, tak jako závazek kupujícího dokončit na pozemku stavbu rodinného domu a přihlásit se v něm k trvalému pobytu ve lhůtě do 6 let od podpisu kupní smlouvy, výhradu zpětné koupě do doby dokončení stavby rodinného domu, resp. na dobu pěti let a smluvní pokuty za nedodržení těchto závazků, tak jako zákaz zcizení na dobu 10 let v souladu s těmito zásadami.  

3. Kupní cena bude uhrazena ve lhůtě nejpozději do 40 dnů ode dne uzavření vlastní kupní smlouvy. V případě, že kupující neuhradí kupní cenu řádně a včas, má právo město od kupní smlouvy odstoupit.

4. Město Broumov podá návrh na vklad do katastru nemovitostí bez zbytečného odkladu po zaplacení kupní ceny v plné výši kupujícím. Náklady prodeje (vyhotovení kupní smlouvy) nese město Broumov, poplatek za vklad do KN a daňovou povinnost nese kupující.

5. Výjimky z těchto zásad musí pro každý jednotlivý záměr prodeje a prodej pozemku z majetku města odsouhlasit zastupitelstvo města na základě objektivního zdůvodnění.

FINANCOVÁNÍ:

Samozřejmě ideální je koupit pozemek bez dluhů z vlastních zdrojů, nemáte-li je však k dispozici můžete využít financování přes hypotéku nebo úvěru ze stavebního spoření. V sekci FINANCE/HYPOTÉKY A ÚVĚRY http://finpor-bp.cz/hypoteky/ nám na sebe zanechte kontakt a my se Vám ozveme s možnostmi, jak si splnit sen, bydlet ve svém.